Reklamačný poriadok

spoločnosti Jasomzdravie s.r.o., so sídlom: Czambelova 77/1, 040 01 Košice,   IČO: 47 418 915, zapísanej v obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 33453/V  -      

Predávajúci

 

 • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej  stránke  www.jasomzdravie.sk. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 • Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (pri potravinách dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.

 

 • V rámci uplatňovania reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do určeného miesta uplatnenia reklamácie, ktorým je prevádzka Predávajúceho, t.j : Jasomzdravie s.r.o., Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice , ( Mestská krytá plaváreň,  a to na svoje náklady.  Informovať nás môžete aj telefonicky: 0907 9314 70 alebo mailom: poradenstvo@jasomzdravie.sk

 

 • Reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom „Reklamačného formulára na odstúpenie od zmluvy“, STIAHNÚŤ TU:  dokument, ktorý je Kupujúci povinný riadne vyplniť a odovzdať Predávajúcemu pri uplatňovaní reklamácie.  Reklamačný formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii o.i. na internetovej stránke Predávajúceho www.jasomzdravie.sk.  Kupujúci však môže pre tento účel využiť iný obdobný formulár či dokument podľa vlastného uváženia, ten však musí obsahovať nasledovné informácie týkajúce sa reklamácie: označenie kupujúceho, názov produktu alebo príslušný kód produktu, počet reklamovaných kusov, dôvod reklamácie (dostatočný popis vád), dátum  odoslania reklamácie a podpis kupujúceho (osoby oprávnenej konať za kupujúceho).

 

 • K reklamácií tovaru Kupujúci doloží  Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru u Predávajúceho.

 

 • Záruka sa nevzťahuje na nesprávne  použitie a skladovanie  výrobku.

 

 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezodkladne po dodaní tovaru zo strany Predávajúceho.  Ak Kupujúci nezabezpečí prehliadku tovaru podľa vyššie uvedeného, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase dodania tovaru Kupujúcemu.

 

 • Podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

   

     ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 • V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

 

 • V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda pred prevzatím tovaru.  

 

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese sídla spoločnosti.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru 

 

 • Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 

 • Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby.

 

 • Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania a odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, s následnou výzvou na prevzatie plnenia podľa uvedeného, prípadne odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

 

 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 26.11.2018.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok, pričom takéto zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na webstránke predávajúceho www.jasomzdravie.sk.

 

 

 

 

V Košiciach 26.11.2018                                                                                            Ing. Zuzana Gondová, konateľ

Prihlásiť sa k Newsletteru

Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov

Grafický návrh vytvoril a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.